Miljö och säkerhet

Som bekant ställs många miljökrav på maskiner vid olika uppdrag. Därför förnyas och miljöanpassas vår maskinpark kontinuerligt, 80 procent av vår maskinpark är idag miljöanpassad och består av så kallade gråna maskiner som uppfyller dess krav.

Naturligtvis använder vi bara smörjmedel och drivmedel som uppfyller miljökraven. Samtliga maskiner är utrustade med backkamera.

Vår miljöpolicy
Grusschakt är ett maskinentreprenadföretag som bedriver åkeriverksamhet inom näringarna grus- och godshantering.
Företagets största positiva miljöpåverkan beror på att företaget genomför storskalig sortering av blandat avfall. Den största negativa miljöpåverkan kommer från alla utsläpp av avgaser från våra lastbilar och anläggningsmaskiner.
Företaget driver utvecklingen i en miljömässigt hållbar riktning genom att vid inköp av maskiner och förbrukningsmaterial i största möjliga utsträckning välja produkter som under sin livstid ger minsta möjliga belastning på miljön.
Vi ska fortlöpande öka andelen miljömaskiner. Den är i dagsläget ca: 90 %.
Vi ska vid köp av maskiner samt tillbehör kräva en miljödeklaration t ex vad gäller utsläpp från motorer, samt möjlighet att använda miljövänliga oljor, fett etc.
Vi ska sträva efter att använda nedbrytningsbara rengöringsmedel samt miljövänliga drivmedel, oljor, fett etc.
Vi ska lämna använda oljor, däck, batterier och filter till mottagaren som på ett riktigt och effektivt sätt återanvänder dessa produkter.
Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.
Vi ska där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.
Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra maskinleverantörer, affärspartners och på oss själva.
Vi ska hela tiden utveckla kompetensen och engagemanget hos vår personal.
Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.

Har du en fråga till oss?
Skicka ett meddelande!

 

Fyll i kontaktuppgifter och skicka ett mail till oss. Det är viktigt att ni fyller i en korrekt e-post, eller anger telefonnummer så att vi kan återkomma till er.

GRUS SCHAKT I UMEÅ AB

Producerad av CC Mediakonsult